September IDPA

Sort: 

Rotate your phone sideways or scroll the table with your finger to view all results

Place First Name Last Name Division Class IDPA # DNF Total Score Points Down Non Threats Procedurals FTNs FTDRs
1 Mike Swaney SSP EX A48461 0 158.04 43 0 0 0 0
2 Mike Swaney ESP EX A48461 0 165.93 49 0 1 0 0
3 John Zaragoza ESP MA A41677 0 180.02 75 1 1 0 0
4 Matt White SSP MM A461460 0 181.74 21 0 0 0 0
5 James Langford SSP SS A43880 0 181.97 29 0 0 0 0
6 David Johnson SSP MM A290875 0 188.78 55 0 0 0 0
7 Luis Mariscal SSP MM A599576 0 189.39 44 0 0 0 0
8 Michael St.Claire CDP SS A53056 0 196.15 31 1 0 0 0
9 Matthew Gelaude REV EX A526257 0 196.62 27 1 0 0 0
10 Bill Bailey CCP SS A41719 0 207.20 40 0 1 0 0
11 Josh Luck SSP UN XXX 0 208.83 66 1 2 0 0
12 David Bird SSP MM A796560 0 211.92 61 5 0 0 0
13 Ky Ho SSP SS A48572 0 213.47 48 1 2 0 0
14 Stewart Gordon SSP MM XXX 0 215.79 54 0 3 0 0
15 Tom Beckett SSP UN XXX 0 216.46 64 0 2 0 0
16 Neil DeVera SSP MM A629073 0 219.10 68 1 1 2 0
17 Kelly Osborne CDP MM A844240 0 223.03 55 2 0 0 0
18 Jayson Bryan ESP UN XXX 0 224.28 83 1 0 0 0
19 Marilyn Langford SSP SS A43881 0 225.20 37 2 0 0 0
20 Rick Plummer ESP SS A44396 0 225.74 35 2 2 1 0
21 DT Holder SSP UN A559447 0 229.70 80 0 1 1 0
22 Brandon Luck SSP UN XXX 0 232.77 97 2 2 2 0
23 Linh Pham REV MM A816908 0 234.37 108 0 0 0 0
24 Dwayne Clemans SSP UN A477280 0 242.72 57 0 1 0 0
25 John Wilson CDP MM A248988 0 244.44 77 0 2 1 0
26 Andrew Clemans CDP UN XXX 0 248.27 71 0 0 0 0
27 Mark Smith ESP MM A929011 0 249.31 74 0 1 1 0
28 Naomi Moss ESP MM A42859 0 250.36 55 2 0 0 0
29 Steve Campbell CDP UN A35031 0 260.86 31 0 0 0 0
30 Nick Crivello SSP MM XXX 0 263.57 72 2 0 0 0
31 Mark Payette SSP UN XXX 0 263.87 40 3 4 1 0
32 Blake Hiatt CDP UN A831771 0 264.18 47 0 1 0 0
33 James (Jim) Bailey SSP UN A982144 0 264.45 68 0 0 0 0
34 Mike Richey REV SS A41792 0 265.65 52 0 4 0 0
35 Russell McGalliard SSP UN A500870 0 265.92 30 1 1 0 0
36 Larry Wemple SSP UN A459153 0 270.23 95 1 0 2 0
37 Casey Miller ESP UN XXX 0 276.94 85 0 2 2 0
38 David Bratcher CCP MM A49323 0 278.38 62 2 2 0 0
39 Don Mousseau CDP UN A579873 0 283.75 82 2 2 0 0
40 Mark Fowler ESP UN XXX 0 284.31 81 4 1 1 0
41 Gary Spring CDP UN XXX 0 285.78 90 2 1 0 0
42 Ruben Soto ESP UN XXX 0 289.33 116 3 1 2 0
43 Cliff Van Kopp CDP MM A50009 0 298.00 38 1 0 0 0
44 Sonya Slezak ESP NV A105594 0 308.83 121 1 0 2 0
45 Craig Oliver CDP UN XXX 0 318.06 59 0 1 1 0
46 Chase Holsonbake SSP UN XXX 0 332.39 99 2 1 3 0
47 Ken Ferra CDP UN A341448 0 336.21 77 2 1 0 0
48 Tom Valentine ESP UN XXX 0 354.40 170 1 0 4 0
49 Carlo Hess SSP UN A423483 0 361.80 99 0 0 1 0
50 Rick Leonard ESP UN XXX 0 366.36 82 0 2 1 0
51 Rick Mack ESP UN XXX 0 371.72 186 5 1 4 0
52 Harold Staat CDP UN A274242 0 392.38 89 0 4 1 0
53 Doug Mathews SSP UN XXX 0 394.94 163 1 1 5 0
54 Mady Mack ESP UN XXX 0 436.55 194 7 0 5 0
55 Jeri Schuler SSP UN XXX 0 457.08 158 1 2 2 0
56 Lisa Holder SSP UN A745283 0 502.08 68 4 0 1 0
57 Linda Ferra SSP UN XXX 0 598.96 202 0 1 9 0
58 Rolando Gonzales SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
59 Debbie Welty SSP MM A913587 1 DNF 0 0 0 0 0
60 John Trinh SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0